บุคลากร

อุมาภรณ์ เพชรรัตน์
MBA
(MBA, Naresuan University)

อีเมล์: phetcharat-u@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 307

โครงการวิจัย: โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)
(Thailand Phsical Activity Knowledge Development Centre: TPAK)
ระยะเวลา: 2 มีนาคม 2563 -  28 February 2564
 
การศึกษา
  • MBA,  Naresuan University
  • BSc in Statistics,  Naresuan University


งานวิจัยที่สนใจ