บุคลากร

ปาณฉัตร ทิพย์สุข
M.A. (Population and Social Gerontology)

อีเมล์: ladynuch@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 700

การศึกษา:  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ชื่อโครงการวิจัย: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจกรรมเพื่อสังคม
หัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี
ระยะเวลาการทำงาน: 25 กันยายน 2560 – 24 พฤษภาคม 2561
ห้องทำงาน:  ห้องนักวิจัยโครงการ ชั้น 6
 


งานวิจัยที่สนใจ