บุคลากร

สาสินี เทพสุวรรณ์

อีเมล์: inksp@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 702

การศึกษา:  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยประชากรและสังคม)  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ชื่อโครงการวิจัย: โครงการการศึกษาพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย
หัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด
ระยะเวลาการทำงาน: 1 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2562
 


งานวิจัยที่สนใจ