บุคลากร

ดลชัย ฮะวังจู

อีเมล์: hawangchu@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441 0201-4 ext. 533

ชื่อโครงการวิจัย: การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการทางสุขภาพในการลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์
จบการศึกษา:   ระดับปริญญาโท สาขาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาการในทำงาน: 22 เมษายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563


งานวิจัยที่สนใจ