บุคลากร

พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล

อีเมล์: patjanan.siri@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441 0201-4 ext. 536

จบการศึกษา: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ตำแหน่ง:  นักวิจัยโครงการ
โครงการ “การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ "ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย"/Healthy Workplace for All :Thailand Center for Happy Worker Studies :TCHS)
อาจารย์: รศ.ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


งานวิจัยที่สนใจ