บุคลากร

พิมลพรรณ นิตย์นรา

อีเมล์: pimolpan.nit@mahidol.ac.th
อีเมล์: pimolpan.nit@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 523

โครงการวิจัย: การศึกษาปัญหาและความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิและประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

อาจารย์พี่เลี้ยง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์

เริ่มงาน: ณ สถาบันฯ วันที่ 4  มกรมคม 2560 งานวิจัยที่สนใจ