บุคลากร

ณรากร วงษ์สิงห์

อีเมล์: narakorn.wongs@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 307

โครงการวิจัย: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน (โครงการโรงเรียนฉลาดเล่น
หัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ระยะเวลาปฏิบัติงาน: 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2563 (3 ปี)

ประวัติการศึกษา: ศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด มหาวิทยาลัยมหิดลงานวิจัยที่สนใจ