บุคลากร

ภัทราพร ตาสิงห์

อีเมล์: phattraporn.tas@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 523

การศึกษา:  ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ชื่อโครงการวิจัย: การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็งและความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน: ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 (8 เดือน)


งานวิจัยที่สนใจ