บุคลากร

นันทวัน ป้อมค่าย
B.A. (Sociology and Anthropology)

อีเมล์: p.nanthawan1412@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 307

การศึกษา:  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
ชื่อโครงการวิจัย: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น”
หัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ระยะเวลาการทำงาน: 1 กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
ห้องทำงาน:  ห้องนักวิจัยโครงการ ชั้น 5
 
 


งานวิจัยที่สนใจ