บุคลากร

ณัฐวุฒิ กกกระโทก

อีเมล์: dekkoracha_chok@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 534

การศึกษา:  ระดับปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

โครงการวิจัย: ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาปัจจัยเอื้อด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรผู้ให้บริการ เพื่อปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกษตร ระดับภูมิภาคภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2561

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

ระยะเวลาการในทำงาน: 16 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561งานวิจัยที่สนใจ