บุคลากร

พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
Ph.D. (Environmental Science)

อีเมล์: pruethsan.sut@mahidol.ac.th
อีเมล์: pruethsan@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 515

จบปริญญาเอก สาขาวิชา Environmental Science มหาวิทยาลัยบูรพา
เริ่มปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (รศ.ดร.โยธิน แสวงดี)


งานวิจัยที่สนใจ